COLEGIUL JUDEŢEAN AL MEDICILOR
B-dul 22 Decembrie, Bl.42, Parter, Deva - 330111, HD, Romania, Tel.: 0254.234.259, Fax: 0254.234.300, E-mail: colmedhd@yahoo.com
HUNEDOARA - DEVA
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 16667

Statutul CJM HD

S T A T U T U L
COLEGIULUI MEDICILOR DIN JUDEŢUL HUNEDOARA


CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE

Art.1.(1) Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara se organizează şi funcţionează, în baza legii şi a prezentului Statut, ca organizaţie profesională naţională a medicilor fiind o instituţie de interes public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.
(2) Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara are personalitate juridică şi este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.
Art.2.(1) Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează si reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale
Art.3.(1) Ca autoritate publică şi profesională, Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara realizează atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul Statut în şase domenii principale de activitate:
   a) profesional ştiinţific şi învăţământ;
   b) etic şi deontologic;
   c) jurisdicţie profesională şi litigii;
   d) avizări-acreditări;
   e) economico-social;
   f) administrativ şi organizatoric.
Art.4.(1) Medicii înscrişi şi luaţi în evidenţa Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara sunt membri ai Colegiului Medicilor din România.
Art.5.(1) Între Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara şi Colegiul Medicilor din România există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară.
Art.6.(1) Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara apără demnitatea şi
promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apăra onoarea,
libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea
de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.
(2) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin.1, Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara colaborează, în condiţiile legii, cu toate instituţiile competente.
Art.7.(1) Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara, prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din Judeţul Hunedoara în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.
(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor conferite de lege şi prezentul Statut, organele reprezentative ale Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara pot intra în relaţii cu diferite organisme similare din alte state.
Art.8.(1) Alegerea organelor reprezentative şi de conducere ale Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara se va face, de jos în sus, cu respectarea principiilor democratice şi a egalităţii tuturor membrilor.
Art.9.(1) Sediul Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara este în municipiul Deva, strada Mihail Kogălniceanu, bloc F4, scara I, apartament 2, parter.
(2) Emblema şi sigla Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara este prevăzută în Anexa nr.1 la prezentul Statut.

CAPITOLUL II
ATRIBUŢIILE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Art.10.(1) Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara are şi exercită atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art.11.(1) Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara avizează înfiinţarea cabinetelor medicale private indiferent de forma lor juridică şi participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare.
Art.12.(1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara, are dreptul de a formula acţiune în justiţie în nume propriu sau în numele oricăruia dintre membrii săi.
(2) Decizia privind deschiderea acţiunii aparţine Biroului Executiv al Consiliului Judeţean .

CAPITOLUL III
MEMBRII COLEGIULUI MEDICILOR DIN HUNEDOARA. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Secţiunea 1. Membrii Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara

Art.13.(1) Calitatea de membru al Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara se dobândeşte şi se păstrează în condiţiile legii.
(2) Membrii Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara sunt înscrişi în Registrul Medicilor din România, registru ce se publică pe site-ul oficial al colegiului.
Art.14.(1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara, care din motive obiective vor să întrerupă pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de medic, pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată. Cererea se va depune anterior perioadei solicitate.
(2) Întreruperea sau suspendarea activităţii pe o durată mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara şi implicit al Colegiului Medicilor din România şi, pe cale de consecinţă, pierderea dreptului de liberă practică.
(3) Pe durata suspendării, a calităţii de membru al Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara se suspendă obligaţiile şi drepturile ce decurg din prezentul Statut.
(4) Reînscrierea în cadrul Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara şi reluarea activităţii profesionale după o întrerupere a exercitării profesiei mai mare de 5 ani, se poate face numai în condiţiile legii.
Art.15.(1) Medicii cetăţeni străini cărora li s-a aprobat, în condiţiile legii, să exercite profesiunea de medic pe teritoriul României, au obligaţia de a se înregistra la Colegiul Medicilor din România şi de a respecta Statutul, Codul de Deontologie Profesională, regulamentele profesiei şi deciziile organelor de conducere ale corpului profesional, precum si prevederile prezenteului.
Art.16.(1) Membrii Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.
Art.17.(1) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicatal cunoştinţelor medicale, medicii sunt obligaţi să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale pentru cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către Colegiul Medicilor din România. Sunt creditate cursurile, programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă avizate de către Colegiul Medicilor din România.
(2) Medicilor care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educaţie medicală continuă, stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, li se suspendă dreptul de liberă practică până la realizarea numărului de credite respectiv.
(3) Perioada la care medicii cu drept de liberă practică sunt obligaţi să facă dovada efectuării numărului de credite se stabileşte de Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România.
Art.18.(1) Încălcarea obligaţiilor de mai sus constituie abatere de la disciplina şi deontologia

profesională şi de la cea corp profesional.

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Art.19.(1) Corpul profesional al medicilor este organizat, la nivel naţional, în cadrul Colegiului Medicilor din România iar la nivel teritorial, - judeţe respectiv municipiul Bucureşti, - prin colegii teritoriale.
(2) Colegiile teritoriale au personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu de la data constituirii şi înregistrării la administraţia financiară.
Art.20.(1) Denumirea colegiului teritorial este „Colegiul Medicilor din Judetul Hunedoara”
Art.21.(1) Raporturile dintre organele de conducere naţionale şi cele teritoriale se stabilesc
conform dispoziţiilor Legii 306/2004 şi prezentului Statut.
(2) Ele vor avea la bază, în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea, autonomia organismelor locale, respectarea principiului democratic în luarea deciziilor şi a competenţelor speciale stabilite de lege şi Statut.

CAPITOLUL V
ORGANELE DE CONDUCERE DE LA NIVEL TERITORIAL

Art.22.(1) Organele de conducere la nivelul colegiului judeţean :
1.Adunarea Generală;
2.Consiliul;
3.Biroul consiliului;
4.Preşedintele.

Secţiunea I.  Adunarea generală

Art.23.(1) Adunarea Generală este formată din toţi medicii cu drept de liberă practică înscrişi
în colegiul judetean şi care îşi desfăşoară activitatea de bază în raza colegiului teritorial.
(2) Adunarea Generală alege reprezentanţii în consiliul local, reprezentanţii în Adunarea
Generală Naţională şi membrii comisiei de disciplină.
Art.24.(1) Adunarea Generală se întruneşte în primul trimestru al anului, în şedinţă ordinară
şi, în mod excepţional, în şedinţe extraordinare.
(2) Adunarea generală se întruneşte anual şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. Dacă la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de 2/3,
după 10 zile se organizează o nouă şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care va adopta hotărâri cu
majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenţi.
Art.25.(1) Şedinţele pot fi convocate de:
   a) Consiliu;
   b) Preşedintele colegiului judeţean;
   c) Biroul consiliului judeţean;
   d) 1/3 dintre membrii săi.
Art.26.(1) Adunarea Generală Judeţeană este condusă de către Preşedintele Colegiului
Medicilor din Judeţul Hunedoara.
Art.27.(1) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
   a) alege membrii consiliului;
   b) alege reprezentanţii in Adunarea Generală Naţională;
   c) alege dintre membrii săi comisia de cenzori formată din 3 membri;
   d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
   e) aprobă execuţia bugetară;
   f) descarcă de gestiune consiliul;
   g) stabileşte indemnizaţia de şedinţă a membrilor comisiei de disciplină;
   h) analizează raportul de activitate al consiliului.
    i) adoptă Statutul Colegiul Medicilor din Judeţul Hunedoara aprobă modificarea acestora;
   j) adoptă declaraţii care să reflecte poziţia Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara cu privire la aspecte de interes general în ceea ce priveşte profesia de medic ori statutul medicului în societate.
   k) revocă din funcţie membrii aleşi, pentru abateri de la prevederile Legii 95/2006 şi, respectiv, ale Statutului Colegului Medicilor din România şi ale Statutului Medicilor din Judeţul Hunedoara care aduc prejudicii activităţii corpului profesional.

Secţiunea 2. Consiliul judeţean,

Art.28.(1) Consiliul colegiului judeţean, are un număr de membri proporţional cu numărul medicilor înscrişi în evidenţa colegiului, la data organizării alegerilor, aleşi de către Adunarea generală conform proporţiilor stabilite de lege.
Art.29.(1) Membrii consiliului colegiului judeţean şi membrii în adunarea generală naţională se aleg pe o perioadă de 4 ani de către membrii colegiului judeţean, potrivit unui regulament electoral, aprobat de către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România.
(2) Consiliul judeţean se întâlneşte în şedinţe ordinare o dată la două luni sau în şedinţe extraordinare la convocarea:
   a) preşedintelui colegiului respectiv;
   b) a cel puţin trei membri ai biroului executiv;
   c) o treime din membrii consiliului.
Art.30(1). Convocarea membrilor Consiliului Judeţean se va face, după caz, prin:
   a) scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
   b) tabel nominal semnat de luare la cunoştinţă.
Art.31. (1) Convocarea în una din modalităţile de mai sus se face cu cel puţin 7 zile înaintea datei întrunirii consiliului şi va fi însoţită de ordinea de zi şi atunci când este posibil de materialele, proiectele de decizii, acte normative etc., ce urmează a fi adoptate.
(2).Materialele ce vor urma a fi supuse dezbaterilor pot fi trimise pe cale poştală, fax, inclusiv prin intermediul poştei electronice.
(3).Consiliul lucrează în prezenţa a minimum 2/3 dintre membrii săi şi ia decizii cu majoritate simplă de voturi.
Art.32.(1) Principalele atribuţii ale consiliilor locale sunt următoarele:
   a) conduce activitatea colegiului între şedinţele Adunării Generale;
   b) alege individual şi pe funcţii membrii biroului consiliului;
   c) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare;
   d) aprobă indemnizaţiile lunare ale membrilor biroului consiliului;
   e) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
    f) aplică şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor organelor naţionale ale Colegiului Medicilor din România;
   g) alege dintre membrii săi comisiile de lucru;
   h) apără şi reprezintă interesele profesionale ale membrilor lor inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi publice.
Art.33.(1) In cadrul Consiliului Judeţean, pentru realizarea atribuţiilor funcţionează următoarele comisii de lucru:
   1. Studii şi Strategii de Dezvoltare;
   2. Profesional - Ştiinţifică şi de Învăţământ;
   3. Economico-socială şi Asigurări de Sănătate;
   4. Imagine, Relaţii Interne şi Externe;
   5. Acreditări şi Avizări;
   6. Etică şi deontologie profesională;
   7. Jurisdicţie profesională şi litigii;
   8. Administrativă şi Financiar-contabilă;
Art.34.(1) În funcţie de necesităţile concrete, Consiliul Judeţean poate aproba înfiinţarea unor comisii de specialitate ori consultative.
(2) Aceste comisii pot avea activitate permanentă sau temporară.
Art.35.(1) Materialele supuse spre aprobare Consiliului Judeţean vor fi avizate şi fundamentate de către comisia competentă.
Art.36(1) Comisiile vor fi conduse de către unul din membrii Biroului Executiv şi, vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ aprobat de către Consiliul Judeţean
(2) Consiliul Judeţean va aproba regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiilor, la propunerea acestora.

Secţiunea 3. Biroul consiliului

Art.37.(1)Biroul consiliului este format din: preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar, aleşi
în mod individual de către consiliu, dintre membrii săi, în termen de maximum 5 zile de la
data alegerii consiliului.
Art.38.(1)Biroul consiliului se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin doi dintre membrii săi.
(2)Biroul consiliului lucrează în prezenţa a cel puţin trei dintre membrii săi şi ia decizii cu votul a trei membri.
Art.39.(1)Biroul consiliului are următoarele atribuţii:
a)asigură activitatea colegiului între şedinţele consiliului;
b)aprobă angajarea de personal şi asigură execuţia bugetului;
c)execută hotărârile Adunării Generale şi ale consiliului;
d)elaborează şi supune spre avizarea consiliului proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
e)execută deciziile organelor de conducere şi răspunde de aducerea lor la îndeplinire;
informează consiliul cu privire la deciziile emise şi activitatea desfăşurată între şedinţele consiliului.
f)acceptă donaţiile, legatele şi sponsorizările făcute Colegiului Medicilor din judeţul Hunedoara;
g)îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către Consiliul Judeţean;
Art.40.(1)Biroul Executiv coordonează activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului Judeţean.
(2).Preşedintele coordonează Comisia de Studii şi Strategii de Dezvoltare şi Comisia de Imagine, Relaţii Interne şi Internaţionale;
(3).Vicepreşedinţii coordonează Comisiile Profesional-Ştiintifică şi de Învăţământ, Economico-Socială şi Asigurări Sociale de Sănătate, de Comisia de etică şi profesională şi cea de Jurisdicţie Profesională şi litigii.
(4).Secretarul coordonează Comisia de Acreditări şi Avizări precum şi pe cea Administrativă şi Financiar-Contabilă.
Art.42.(1)În exercitarea mandatului, membrii Biroului Executiv, vor primi o indemnizaţie lunară, al cărei cuantum va fi aprobat, de Consiliul Judeţean.
Art.43.(1)Preşedintele Biroului Executiv al Consiliului Judeţean este preşedintele Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara.
Art.44.(1)Atribuţiile Preşedintelui:
a) reprezintă Colegiul Medicilor din România în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
b) încheie contracte şi convenţii în numele Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara cu aprobarea Biroului Executiv;
c) convoacă şi conduce şedinţele Adunării Generale Judeţene şi ale Consiliului Judeţean;
d) aduce la îndeplinire deciziile Biroului Executiv, hotărârile Consiliului Judeţean date în sarcina sa şi rezolvă problemele şi lucrările curente;
e) angajează personalul de specialitate şi administrativ, cu aprobarea Biroului Executiv;
f) îndeplineşte orice altă sarcină stabilită de către Consiliul Judeţean ori de către Biroul Executiv.
Art.45.(1)Preşedintele Biroului Executiv păstrează şi foloseşte stampila Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara şi are drept de semnătură în bancă.
(2)În lipsa sa, poate mandata pe oricare dintre membrii Biroului Executiv pentru a realiza competenţele care îi revin sau numai o parte dintre acestea.

Secţiunea 4. Atribuţiile Comisiilor de lucru ale Consiliului Judeţean

Art.46  Comisiile de lucru ale Consiliului Judeţean al Colegiului Medicilor din judeţul Hunedoara sunt stabilite de prezentul Regulament şi/sau stabilite prin hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara.
Art.47 Comisia Profesional – Ştiinţific şi de Învăţământ urmăreşte şi controlează în activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor din judeţul Hunedoara, prin programe de educaţie medicală continuă, specializarea şi creşterea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii actului medical în unităţile sanitare.
Art.48 Comisia Profesional – Ştiinţific şi de Învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe următoarele direcţii:
Educaţie medicală continuă;
Examene şi concursuri;
Învăţământ medical şi alte forme de pregătire medicală;
Ştiinţe medicale;
Practica independentă a profesiei de medic;
Art.49 Comisia Profesional – Ştiinţific şi de Învăţământ  are drept obiective:  perfecţionarea medicilor prin programul de educaţie medicală continuă, evaluarea profesională a membrilor săi, sprijină activitatea medical-ştiinţifică de cercetare, promovează ridicarea continuă a nivelului profesional, evaluarea şi asigurarea calităţii îngrijirilor medicale, analizează şi propune îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul medico – sanitar, urmăreşte desfăşurarea activităţii în cadrul  specialităţilor medicale la standarde corespunzătoare, sprijină organizarea de manifestări profesionale şi ştiinţifice, etc.
Art.50 Comisia Economico-Social şi de Asigurări Sociale de Sănătate susţine obiectivele economice şi sociale ale corpului medical din Hunedoara adaptându-le în permanenţă condiţiilor existente în plan local.
Art.51 Comisia Economico-Social reprezintă medicii care lucreză în sistemul de asigurări sociale de sănătate urmărind apărarea drepturilor, intereselor şi a demnităţii profesiunii de medic, precum şi eliminarea oricăror ingerinţe în exercitarea actului medical. Totodata, supraveghează desfăşurarea raporturilor contractuale ale medicilor care lucrează în sistemul de asigurări sociale de sănătate luând toate măsurile care se impun pentru asigurarea libertăţii profesiei şi a apărării statutului medicului.
Art.52 Reprezentativitatea  în relaţie cu Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate precum şi cu Casa Judeţeană de Asigurări Sociale de Sănătate se  realizează  prin preşedintele comisiei. Comisia Economico – Social şi de Asigurări Sociale de Sănătate supraveghează modul de aplicare a negocierilor realizate de către Colegiului Medicilor din România, în sensul că:
a). asistă pe membrii colegiului la încheierea contractelor individuale privind furnizarea de servicii medicale;
b). reprezintă şi apără interesele membrilor colegiului în faţa partenerilor contractuali;
c). susţine posibilitatea membrilor colegiului de a munci cât mai mult, dacă o doresc, cu asigurarea veniturilor corespunzătoare muncii depuse;
d). stabilesc, împreună cu organele abilitate, localităţile sau unităţile cu condiţii de muncă deosebite;
e). mediază, la cerere, rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor dintre medicii contractanţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi casele de asigurări sociale de sănătate ;
f). oferă consultaţii de specialitate cu privire la încheierea, executarea şi încetarea contractelor privind furnizarea de servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;
g). oferă consultaţii privind managementul cabinetului medical individual sau a formelor asociative;
h). intervine promt şi acţionează prin toate mijloacele legale atunci când sunt încălcate drepturile membrilor lor ce decurg din încheierea contractelor privind furnizarea de servicii medicale;
i). acţionează şi reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti interesele membrilor, în litigiile născute în domeniul etic şi de practică profesională a membrilor săi pe baza cererii acestora, cu excepţia intereselor de natură pecuniară, în vederea asigurarării libertăţii profesiei şi a apărării statutului medicului;
Art.53(1).  Prin intermediul Comisiei Economico-Social şi de Asigurări Sociale de Sănătate, Colegiul Medicilor din judeţul Hunedoara va solicita unităţilor medico-sanitare, în vederea avizării, proiectele regulamentelor de ordine interioară elaborate de acestea, urmând ca orice modificare ulterioară adusă acestora să fie analizată şi avizată, efectuează controlul privind respectarea regulamentelor de ordine interioară şi de îndeplinire a atribuţiilor conform fişei postului.
(2). Contribuie la protejarea socială a membrilor Colegiului Medicilor din Hunedoara şi a familiilor acestora prin acordarea, în limita posibilităţilor, de ajutoare materiale.
Art.54.(1)Comisia de Jurisdicţie Profesională şi litigii are în componenţă două subcomisii:
Comisia de Jurisdicţie profesională;
Comisia de Litigii.
(2). Comisia de Jurisdicţie profesională are următoarele atribuţii:
a) anchetează reclamaţiile şi sesizările legate de nerespectarea deontologiei profesionale;
b) întocmeşte dosarul de anchetă disciplinară;
c) susţine acţiunea disciplinară în faţa comisiei de disciplină.
Art.55.(1)Comisia de Jurisdicţie Profesională are competenţa de a susţine recursul în faţa Comisie Superioare de Disciplină din cadrul Colegiului Medicilor din România atunci când recursul este promovat de Biroul consiliului judeţean.
Art.56.(1)Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinară se face în temeiul cadrului legal, a prezentului Statut, a Codului de deontologie profesională, a regulamentelor de ordine internă ale unităţilor medicale şi a fişei postului, asigurându-se o înaltă moralitate profesională în rândurile corpului profesional.
Art.57.(1)În cazul unor acţiuni care lezează onoarea profesională a membrilor Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara şi/sau a corpului profesional în ansamblu, indiferent de mijloacele de realizare, Comisia de Jurisdicţie Profesională va uza de dreptul la replică, cerând ferm autorilor unor astfel de acţiuni să le retracteze sau să le rectifice.
Art.58.(1)Comisia de Jurisdicţie Profesională, sesizează încercarea de practică ilegală a profesiei de medic pe teritoriul judeţului.
(2).Dreptul de a susţine acţiunea în justiţie revine preşedintelui consiliului judeţean.
Art.59.(1)Comisia de Etică şi Deontologie Profesională are următoarele atribuţii:
a) urmăreşte şi controlează respectarea de către medici a Codului de deontologie;
b) face propuneri de modificare a Codului de deontologie medicală.
Art.60. Comisia Imagine, Relaţii Interne şi Internaţionale are ca obiectiv realizarea legăturilor dintre Colegiul Medicilor din judeţul Hunedoara şi structuri guvernamentale, non guvernamentale, judeţene, naţionale şi internaţionale. Relaţia cu publicul şi mass-media se asigură prin intermediul unui purtător de cuvânt sau a Preşedintele acestei comisii.
Art.61 Departamentul Acreditări şi Avizări îndeplineşte următoarele atribuţii:
a). eliberează certificatele de liberă practică, avizele de înfiinţare a cabinetelor medicale sau de funcţionare a unităţilor medico-sanitare, avizează licenţele de înlocuire temporară ;
b). participă la acreditarea furnizorilor de servicii medicale;
c). ţine evidenţa medicilor cu drept de liberă practică, a cabinetelor medicale şi a unităţilor medico-sanitare din raza judeţului Hunedoara;
d). supraveghează modul de exercitare a practicii medicale;
e). analizează competenţa unităţilor medico-sanitare particulare sau de stat din teritoriu, pe diferite profile medicale;
f). controlează şi avizează condiţiile tehnice şi de dotare ale cabinetelor şi unităţilor medico-sanitare;
Art.62 Comisia Administrativă şi Financiar Contabilă are următoarele atribuţii:
a). asigură asistenţa juridică curentă a Colegiului Medicilor din Hunedoara alta decât cea legată de exercitarea profesiei de medic, inclusiv fundamentarea juridică a Deciziilor Consiliului  Judeţean
b). gestionează patrimoniul şi ţine evidenţa financiar contabilă;
c). centralizează cotizaţiile şi celelalte venituri;
d). asigura activitatea de birotică;
e). fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
f). fundamentează şi propune Biroului Executiv al Colegiului Medicilor din Hunedoara necesarul de personal de execuţie;
g). pregăteşte şi asigură desfăşurarea şedinţelor Adunării Generale, Consiliului Judeţean şi Biroului Executiv al Colegiului Medicilor din Hunedoara.
Art.63 Comisiile pot elabora regulamente de organizare şi funcţionare proprii validate de Consiliul Judeţean.

CAPITOLUL VI
VENITURI ŞI CHELTUIELI

Art.64.(1)Veniturile Colegiului Medicilor din Judetul Hunedoara se constituie din:
a)taxa de înscriere;
b)cotizaţiile lunare ale membrilor;
c)contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice;
d)donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice;
e)legate;
f)drepturi editoriale;
g)încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
h)fonduri rezultate din manifestările culturale şi ştiinţifice;
i)organizarea de cursuri de educaţie profesională continuă;
j)alte surse.
Art.65. Taxa de înscriere în Colegiul Medicilor din România este de 10% din salariul minim pe economie.
Art.66.(1)Neplata cotizaţiei datorate de membrii Colegiului Medicilor din Judetul Hunedoara pe o perioadă de 6 luni şi după atenţionarea scrisă a consiliului judetean se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru al colegiului până la plata cotizaţiei datorate şi a penalităţilor aferente.
(2)Sancţiunea se aplică de către comisia de disciplină la sesizarea Comisiei Administrative şi Financiar Contabile a colegiului.
(3)Decizia de suspendare se comunică Ministerului Sănătăţii, Casei de Asigurări de Sănătate Judeţene şi angajatorului medicului suspendat.
Art.67.(1)Cuantumul cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România se stabileşte
de către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România.
Art.68.(1)Partea de cotizaţie datorată Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România, nefiind venit al Consiliului Judeţean Hunedoara se va vira către acesta înaintea ori căror altor plăţi.
(2)Obligaţia urmăririi şi efectuării vărsării cotei aferente Consiliului Naţional revine preşedintelui consiliului teritorial.
Art.69.(1)Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea şi funcţionarea, cheltuieli
de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital, perfecţionarea pregătirii
profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, ajutorarea medicilor cu venituri mici,
crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific, alte cheltuieli aprobate, după caz, de consiliul Colegiului Judeţean Hunedoara.
Art.70.(1)Colegiul Medicilor din Judetul Hunedoara, va avea cont bancar. Dreptul de semnătură în bancă aparţine preşedintelui Colegiului Medicilor din Judetul Hunedoara. Acesta poate împuternici şi o altă persoană cu dreptul de semnătură în bancă.
Art.71.(1)Preşedinele consiliului judeţenean, va trimite anual, până la sfârşitul lunii martie copii de pe bugetul pentru anul în curs, aprobat de către consiliul judeţean, şi copii de pe bilanţul şi contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al anului anterior.
(2)Copiile vor fi certificate, pentru conformitate cu originalul, de către preşedintele consiliului judeţean.
Art.72.(1)Membrii Colegiului Medicilor din Hunedoara care sunt excluşi nu au nici un drept să revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile colegiului şi nici să ridice pretenţii asupra
taxelor de înscriere, cotizaţiilor sau altor eventuale contribuţii băneşti sau materiale virate către Colegiul Medicilor din România.

CAPITOLUL VII
SANCŢIUNI ŞI PROCEDURI DISCIPLINARE

Secţiunea 1.Răspunderea disciplinară, organizarea Comisiei de disciplină

Art.73.(1)Constituie abatere disciplinară fapta săvârşită cu vinovăţie prin care se încalcă jurământul depus, legile şi regulamentele specifice profesiei de medic, Codul Deontologic, prevederile prezentului Statut, deciziile obligatorii adoptate de Colegiul Medicilor din România precum şi orice altă faptă săvârşită în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care este de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau a corpului profesional. 
Art.74.(1)Răspunderea disciplinară a medicului nu exclude răspunderea civilă, penală, administrativă sau materială a acestuia.
Art.75.(1)Repetarea unei abateri disciplinare, până la radierea sancţiunii aplicate, constituie o circumstanţă agravantă ce va fi avută în vedere la aplicarea unei eventuale alte sancţiuni.
Art.76.(1)Consiliul Judetean Hunedoara este obligat să ţină evidenţa sancţiunilor aplicate fiecărui membru şi să o comunice, la solicitare, celor în drept.
  Art.77.(1)În cadrul Colegiului Medicilor din  Judetul Hunedoara se organizează şi funcţionează comisia de disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în complete de 3 membri,  abaterile disciplinare săvârşite de medicii înscrişi în acel colegiu.
(2)La nivelul Colegiului Medicilor din România se organizează şi funcţionează Comisia superioară de disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în complete de 5 membri, contestaţiile formulate împotriva deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale.
(3)Unul dintre membrii comisiei de disciplină, obligatoriu membru al colegiului, este desemnat de direcţiile de sănătate publică, la nivel teritorial.
Art.78.(1)Membrii comisiilor de disciplină sunt aleşi de către Adunarea Generală a Colegiului Judetean Hunedoara.
(2)Membrii comisiilor de disciplină vor fi aleşi din rândul medicilor primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani. 
(3)Funcţia de membru al comisiei de disciplină este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul Colegiului Medicilor din România.
(4)Durata mandatului membrilor comisiei de disciplină este de 6 ani.
(5)Calitatea de membru al comisiei de disciplină încetează prin deces, demisie, pierderea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România, ori prin numirea unui alt reprezentant, în cazul membrilor desemnaţi de către Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara.
(6)Pentru membrii Comisiei de Disciplină de la nivelul C.J.M. Hunedoara, pierderea calităţii de membru al comisiei de disciplină operează şi în cazul transferului în alt judeţ.
Art.79.(1)Alegerea comisiei de disciplină se va face potrivit unui regulament aprobat de Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România.
Art.80.(1)Abaterea disciplinară angajează răspunderea disciplinară a făptuitorului, căruia i se va aplica una din următoarele sancţiuni:
a)mustrare;
b)avertisment;
c)vot de blam;
d)amendă de la 100 lei RON  la 1.500 lei RON. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, până la achitarea sumei;
e)interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an;
f)retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România.
(2)Retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România operează de drept, pe durata stabilită prin hotărâre definitivă de instanţele judecătoreşti cu privire la interzicerea exercitării profesiei.
(3)La sancţiunile prevăzute la alin.(1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie medicală, ori alte forme de pregătire profesională.
Art.81.(1)Decizia pronunţată se comunică persoanei sancţionate, persoanei care a făcut sesizarea, Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică, Biroului executiv al Colegiului Medicilor din România si Hunedoara şi persoanei cu care medicul sancţionat are încheiat contractul de muncă.
(2)În termen de 15 zile de la comunicare, persoana sancţionată, persoana care a făcut sesizarea, Ministerul Sănătăţii, preşedintele Colegiului Medicilor din Judetul Hunedoara sau preşedintele Colegiului Medicilor din România pot contesta decizia pronunţată de comisia de disciplină a colegiului teritorial. 
(3)Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sancţiunii aplicate constituie o circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea noii sancţiuni.
Art.82.(1)Acţiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile.
(2)Sancţiunile prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. a) - d), din lege, se radiază în termen de 6 luni de la data executării lor, iar cea prevăzută la lit. e), în termen de un an de la data expirării perioadei de interdicţie.
(3)Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sancţiunii aplicate constituie o circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea noii sancţiuni.
(4)În situaţia în care, prin decizia comisiei de disciplină, au fost dispuse şi măsurile prevăzute la art. 74 alin. (3), radierea sancţiunii se va face numai după prezentarea dovezii aducerii la îndeplinire a măsurii dispuse de comisia de disciplină.
Art.83.(1)Cercetarea disciplinară se efectuează de către persoane din cadrul comisiei de jurisdicţie profesională.
(2)Unităţile sanitare sau cele de medicină legală au obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de disciplină sau a persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare, documentele medicale solicitate, precum şi orice alte date şi informaţii necesare soluţionării cauzei.
Art.84.(1)Împotriva deciziei de sancţionare a Comisiei superioare de disciplină, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancţionat poate formula o acţiune în anulare la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia îşi desfăşoară activitatea.

Secţiunea 2 Reguli procedurale

Art.85.(1)Plângerea, sesizarea împotriva unui membru, medic, se adresează Colegiului Medicilor din Judetul Hunedoara.
Acesteia i se va da curs numai dacă conţine următoarele elemente de identificare
a) numele, prenumele, domiciliul şi calitatea petentului;
b) numele, prenumele şi locul de muncă ale medicului împotriva căruia se face plângerea;
c) descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc;
d) prejudiciul creat pacientului;
e) semnătura petentului.
Art.87.(1)Biroul Consiliului se poate sesiza şi dispune începerea unei anchetei disciplinare şi din oficiu.
Art.88.(1)În baza deciziei biroului consiliului, de declanşare a procedurii disciplinare, comisia de jurisdicţie va informa medicul împotriva căruia s-a formulat plângerea, comunicându-i o copie a plângerii, şi îi va comunica acestuia termenul până la care poate depune în scris apărările sale şi termenul la care se poate prezenta pentru a fi audiat şi a formula toate apărările pe care le consideră utile.
Art.89.(1)După cercetarea faptei conform art.56, de către comisia de jurisdicţie profesională, dosarul disciplinar însoţit de propunerea de sancţionare sau de stingere a acţiunii disciplinare se înaintează comisiei de disciplină a colegiului.
(2)Acţiunea disciplinară în faţa comisiei de disciplină se susţine de către comisie de jurisdicţie profesională.
Art.90.(1)După audierea medicului împotriva căruia s-a pornit acţiunea disciplinară, eventual a unor specialişti în domeniu, a martorilor şi a persoanei care a făcut plângerea, comisia de disciplină stabileşte printr-o decizie una din următoarele soluţii:
a)stinge acţiunea disciplinară dacă fapta nu constituie abatere disciplinara;
b)aplică una din sancţiunile prevăzute de art.80.
c) stinge acţiunea disciplinară dacă persoana care a făcut plângerea, deşi anunţată, în mod nejustificat nu se prezintă la audierea fixată de comisia de disciplină sau nu-şi prezintă în scris poziţia faţă de solicitările comisiei de disciplină ori nu se prezintă la expertiza dispusă în cauză.
Art.91.(1)Decizia adoptată în soluţionarea cauzei va trebui să cuprindă:
a)numărul deciziei şi data pronunţării;
b)componenţa comisiei de disciplină;
c)descrierea pe scurt a faptei;
d)prezentarea măsurilor de cercetare a faptei (declaraţiile parţilor, martorii care au fost audiaţi, înscrisurile, documentele cercetate şi reţinute în soluţionarea cauzei etc.);
e)sancţiunea aplicată;
f)temeiul legal al adoptării ei;
g)termenul de contestare şi instanţa competentă.
h)semnătura preşedintelui comisiei şi stampila comisie de disciplină.
Art.92.(1)Decizia adoptată de către comisia de disciplină de la nivel teritorial se comunică medicului cercetat, persoanei care a făcut sesizarea, Biroului executiv al Colegiului Medicilor din România si Hunedoara.
Art.92.(1)Împotriva deciziei comisiei de disciplină de la nivel teritorial, cel sancţionat poate face contestaţie în termen de 15 de zile de la data comunicării ei.
(2)Dacă nu se formulează contestaţie, decizia de sancţionare se comunică unităţii profesionale cu care medicul sancţionat se afla în raporturi de muncă precum şi Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică.
(3)Contestaţia se formulează în scris şi va conţine, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
a) numele şi prenumele contestatorului;
b) domiciliul, respectiv sediul contestatorului;
c) obiectul contestaţiei;
d) motivarea contestaţiei;
e) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia.
(4) În situaţia în care Comisia de Jurisdicţie a Colegiului Medicilor din România apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la ali. (3), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie, acesta să completeze contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează solicitării Comisiei de Jurisdicţie a Colegiului Medicilor din România, sau dacă contestaţia nu conţine elementele prevăzute la alin.3 lit.a) şi lit. b) contestaţia va fi înaintată de urgenţă Comisiei de Disciplină cu propunerea de respingere.
Art.93.(1)Contestaţia se depune la Comisia de Disciplină de pe langa CJM Hunedoara care, în termen de 3 zile lucrătoare, este obligată ca împreună cu dosarul cauzei să o trimită Comisiei Superioare de Disciplină.
(2)Contestaţia este suspensivă de executare.
(3)Sunt nule contestaţiile depuse direct la Comisia Superioară de Disciplină.
Art.94.(1)Soluţionând contestaţia, Comisia Superioară de Disciplină analizează cauza sub toate aspectele, iar după ascultarea contestatorului şi, eventual, administrarea tuturor probelor apreciate ca fiind necesare, poate pronunţa o decizie prin care să anuleze în tot sau în parte decizia pronunţată de comisia de disciplină de la nivel teritorial, dacă aceasta a fost nelegal pronunţată, sau poate adopta una din următoarele soluţii:
a)aplică una din sancţiunile prevăzute de lege.
b)respinge contestaţia şi menţine decizia pronunţată de către comisia de disciplină de la nivel teritorial;
c)respinge contestaţia ca fiind nesusţinută dacă contestatorul, deşi anunţat, în mod nejustificat nu se prezintă la audierea fixată de comisia de disciplină, ori nu se prezintă la expertiza dispusă în cauză.
Art.95.(1)Decizia Comisiei Superioare de Disciplină va conţine elementele prevăzute al art.91.
Art.96.(1)Dacă s-a formulat o plângere atât împotriva unui membru al unui organ de conducere cât şi a unui medic ce nu ocupă o funcţie în cadrul colegiului, se vor forma două dosare ce vor fi soluţionate după cum urmează:
a) unul de către Comisia de Jurisdicţie a Colegiului Medicilor din România şi care se va soluţiona de către Comisia Superioară de Disciplină, pentru faptele ce privesc medicul membru al unui organ de conducere:
b) un al doilea dosar de către comisia de disciplină de la nivel teritorial pentru medicul care nu ocupă o funcţie de conducere şi care se va soluţiona de către comisia teritorială de disciplină.

CAPITOLUL VIII
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art.97.(1)Membrii Colegiului Medicilor din România sunt obligaţi ca, atunci când se găsesc într-o situaţie conflictuală, litigioasă, legată de exercitarea profesiei cu alt membru al colegiului, înainte de a apela la instanţele de judecată, la mijloacele mass-media sau intervenţia altor autorităţi, să apeleze la comisia de litigii a consiliului judeţean.
Art.98.(1)Comisia de litigii este formată din trei membri ai consiliului desemnată de către acesta.
Art.99.(1)Comisia de litigii va convoca părţile în litigiu şi pe baza probelor administrate de către părţi şi a acelora pe care, considerându-le necesare, va încerca soluţionarea amiabilă a litigiului.
Art.100.(1)La terminarea procedurilor de amiabilizare a părţilor, comisia de litigii va încheia un proces–verbal în care va consemna situaţia de fapt, poziţiile părţilor, probele administrate şi rezultatul final.
(2)Procesul Verbal va fi semnat de către membrii comisiei şi de către părţi.

CAPITOLUL IX
ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIILOR LOCALE, A REPREZENTANŢILOR ÎN CONSILIUL NAŢIONAL ŞI A REPREZENTANŢILOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ PRECUM ŞI A MEMBRILOR BIROURILOR EXECUTIVE

Secţiunea 1. Alegerea reprezentanţilor
Art.101.(1)Membrii Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara pot fi aleşi în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România atât la nivel central cât şi local.
(2)Perioada organizării alegerilor se stabileşte de către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România.
Art.102.(1)Funcţiile de conducere, atât de la nivel teritorial cât şi central, sunt incompatibile cu situaţiile prevăzute de art. 68 din Legea 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România precum şi cu calitatea de angajat al Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate ori a caselor de sănătate judeţene.
(2)Pentru situaţia prevăzută de alin.2 art.68 din lege, se va alege pe perioada suspendării, un alt membru sau, după caz, funcţia va fi ocupată de primul membru supleant.
Art.103.(1)Membrii consiliului judeţean, precum şi reprezentanţii în Adunarea Generala Naţională se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii Adunări Generale a Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara.
Art.104.(1)Dreptul de vot, de a alege şi de a fi ales în organele de conducere îl au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din Judetul Hunedoara, care au cotizaţia datorată colegiului plătită la zi.
 (2)Dovada calităţii de membru al CJM Hunedoara se va face, acolo unde alegatorul nu se găseşte pe lista alegatorilor, cu ultima chitanţă a plătii cotizaţiei.
Art.105.(1)În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor, se va organiza o comisie electorala, de către Consiliul Judeţen.
(2)Comisia Electorală Centrală va coordona desfăşurarea alegerilor şi va emite decizii de îndrumare în vederea aplicării Regulamentului Electoral ori a procedurilor electorale.
  Art.106.(1)Membrii comisiei electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Medicilor din Judeţul Hunedoara în legislatura pentru care se organizează alegerile.
 (2)Înaintea alegerii în această funcţie, ei se vor angaja în scris să nu candideze la o funcţie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.
Art.107.(1)Membrii Biroului Executiv sunt aleşi în mod individual, cu majoritate de voturi, de către Consiliul Judeţean Hunedoara. 
Art.108.(1)Alegerile se vor desfăşura în baza unui Regulament Electoral aprobat de către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România.
 (2)Perioada organizării alegerilor se stabileşte de către Consiliul Naţional.

Secţiunea 2 Încetarea calităţii de reprezentant în consiliul judeţean sau membru în biroul executiv

Art.109.(1)Încetarea mandatului de membru al organelor de conducere, membru în Consiliul Judeţean, intervine în următoarele situaţii:
a)demisie;
b)incompatibilitate;
c)deces;
d)pierderea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România;
e)revocare;
f)imposibilitatea exercitării calităţii.
Locul rămas vacant va fi ocupat de către primul membru supleant. 
(2)Locul vacant din biroul executiv, sau reprezentant în Consiliul Naţional se ocupă prin alegerea unui alt membru.
Art.110.(1)Revocarea din funcţie, sau din calitatea de reprezentant în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, atât la nivel naţional cât şi judeţean se face cu majoritatea calificată a forului care a ales pe cel în cauză.
(2)Revocarea se poate face în cazul încălcărilor grave ale legii, a prezentului Statut sau a regulamentelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de medic.
Art.111.(1)Membrii organelor de conducere care lipsesc nemotivat la:
a)2 şedinţe într-un an, în adunările generale;
b)3 şedinţe într-un an ale Consiliului Naţional sau ale Consiliului Judeţean;
c)3 şedinţe pe semestru ale Biroului Executiv al Consiliului Naţional, respectiv ale Biroului Consiliului Judeţean sunt revocaţi de drept.
(2) Constatarea revocării se face prin:
a)hotărârea Adunării Generale Naţionale pentru membrii Consiliului Naţional, la sesizarea Biroului executiv;
b)hotărârea Consiliului Naţional pentru membrii Biroului executiv al Consiliului Naţional, la sesizarea a trei dintre membrii Biroului executiv;
c)decizia Biroului executiv al Consiliului Naţional pentru membrii organelor teritoriale 23 de conducere, la sesizarea biroului consiliului colegiului teritorial.  Sesizarea va fi însoţită de dovada absenţei membrului în cauză.

CAPITOLUL X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.112.(1)Completarea şi modificarea acestui Statut se va face de către Adunarea Generală Judeteana la propunerea Consiliului Judetean al Colegiului Medicilor din Judetul Hunedoara, in limitele legii si a Statutului CMR.
Art.113.(1)Organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România de la nivel naţional şi teritorial, alese pentru mandatul 2003 – 2007, rămân în funcţie până la sfârşitul perioadei pentru care au fost alese.
Art.114.(1)Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generală Judeteana în şedinţa din data
de30.04.2008 şi intră în vigoare la această dată.

Anexa nr.1
Emblema cu sigla Colegiului Medicilor din Judetul Hunedoara.

sigla1

Cauta pe site

utile2

GHID

Cesionare praxis

Vizitatori site

1076231
Azi
Ieri
Saptamana aceasta
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luba trecuta
Total
612
783
3844
1059665
51784
57312
1076231

Your IP: 3.80.4.147
2023-11-29 15:12